SMSProfit Geld verdienen met het ontvangen van email en sms
Homepage Lid worden Informatie Inloggen Aanbrengen leden Vragen
INFORMATIE Geld verdienen met het ontvangen van email en sms
INFORMATIE - OVEREENKOMST

> ALGEMEEN
> PRIVACY
> ADVERTEREN
> SUPPORT/CONTACT

> Men wordt lid van SMSProfit door het online opgeven van naam, geslacht, adres, e-mailadres, geboortedatum en interessegebieden. Op het lidmaatschap van SMSProfit zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.

> SMSProfit leden kunnen geld verdienen voor het ontvangen van SMS berichten en/of e-mails die door SMSProfit worden verstuurd. Tevens kunnen leden geld verdienen door het aanbrengen van andere leden.

> SMSProfit behoudt zich het recht voor om aan haar leden SMS berichten en/of e-mails te sturen waarvoor leden geen geld verdienen. Zulke berichten kunnen gaan over het informeren van het verdiende saldo, informatie of mededelingen over administratieve zaken.

> SMSProfit is niet verplicht aan haar leden een specifiek aantal berichten te sturen.

> SMSProfit behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 1 dag na bekendmaking op de SMSProfit website.

> SMSProfit respecteert de privacy van de leden. Het privacy beleid is hier te vinden.

> Leden zijn verplicht om correcte gegevens op te geven bij het aanmelden voor lidmaatschap en bij eventuele vraagformulieren. Komt SMSProfit erachter dat er incorrecte gegevens zijn ingevuld, dan wordt het lidmaatschap meteen beŽindigd en verliest het lid zijn gehele saldo.

> Er is maar 1 account toegestaan per persoon en per IP adres.

> Alleen personen van 16 jaar of ouder (en anders met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger) woonachtig in Nederland mogen deelnemen aan SMSProfit. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV's, NV's, Stichtingen, Verenigingen, etc.) zijn uitgesloten van deelname.

> Het is verboden om het SMSProfit systeem te manipuleren. Komt SMSProfit erachter dat dit wel gebeurt, dan wordt het lidmaatschap meteen beŽindigd en verliest het lid zijn gehele saldo en zullen er rechterlijke stappen worden ondernomen.

> Het is verboden om d.m.v. SPAM (=ongewenst e-mails versturen of ongewenste berichten in forums, nieuwsgroepen, enz.) te proberen meer leden aan te brengen. Komt SMSProfit erachter dat dit wel gebeurt, dan wordt het lidmaatschap meteen beŽindigd en verliest het lid zijn gehele saldo en zullen er rechterlijke stappen worden ondernomen.

> Leden kunnen betaling aanvragen zodra het saldo Ä 25 of meer bedraagt. Het bedrag wordt binnen 60 dagen automatisch overgemaakt.

> Een lid van SMSProfit doet op eigen verantwoording mee met het programma.

> SMSProfit garandeert niet dat dit programma onbeperkt van duur is of vrij van fouten c.q. gebreken. Er wordt ook geen garantie gegeven over te verdienen bedragen.

> SMSProfit is niet verantwoordelijk voor enige schade die mogelijk is ontstaan uit gebruik van diensten van SMSProfit.

> SMSProfit is niet gehouden haar verplichtingen na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van SMSProfit of enige derden die diensten aan SMSProfit leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie SMSProfit enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de electriciteit en andere storingen die buiten de macht van SMSProfit liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van SMSProfit of van derden die diensten aan SMSProfit leveren.

> SMSProfit behoudt zich het recht voor om het programma te allen tijde te beŽindigen.

> SMSProfit is niet aansprakelijk voor schade van het lid als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door SMSProfit verrichte diensten en gedane uitkeringen.

> SMSProfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van SMSProfit, in de mailings van SMSProfit of in de SMS berichten van SMSProfit. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

> SMSProfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van SMSProfit, in de mailings van SMSProfit of in de SMS berichten van SMSProfit. SMSProfit behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van SMSProfit.

> Zowel het lid als SMSProfit mag het lidmaatschap zonder opgave van redenen opzeggen wanneer ťťn der partijen dat wil. Op dat moment vervalt het complete niet uitbetaalde saldo van het lid.

> Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt door de link "Lidmaatschap opzeggen" te kiezen in het Leden gedeelte (hiervoor moet het lid dus eerst inloggen). Opzeggen door SMSProfit wordt tevens via e-mail bekend gemaakt.

> Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

> Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.

> Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de SMSProfit website (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van SMSProfit of SMSProfit sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij SMSProfit, de SMSProfit sponsors of adverteerders.

> Op de betrekkingen tussen het SMSProfit lid en SMSProfit is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het SMSProfit lid en SMSProfit worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Assen, dan wel ter keuze van SMSProfit, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het SMSProfit lid.

> naar boven

SUBMENU

BELANGRIJK!!!
Als u hier niet vindt wat u wilt weten, zoek dan eerst nog in het Vragen gedeelte. Antwoorden op vragen die namelijk hier of in het vragen gedeelte te vinden zijn, worden niet via email behandeld.
Webdesign : OmniSite          Copyright : SMSProfit          E-Mail : info@smsprofit.nl